Zhang Lei, Zhong Jinliang: Excellent Engineering Survey& Design Award Expert

Zhang Lei and Zhong Jinliang have become the 1st batch of Nanjing excellent engineering survey and design award experts.