Concept Planning& Design for Huaneng Riverside Headquarters Base, Nanjing

Design Time/ 2012

Location/ Xiaguan, Nanjing

Land Area/ 16.27 ha

01/02