Urban Design for Core Area of Riverside Xincheng, Yizheng

Design Time/ 2012

Location/ Yizheng

Land Area/ 69 ha

01/02