Xiangjiang Huajian Tech Building

Design Time/ 2012

Location/ Nanjing

Land Area/ 8460㎡

Construction Area/ 55590㎡

01/01