Former District of Jiangsu Guoxin JIngjiang Power Plant

Design Time/ 2012

Location/ Taizhou, Jiangsu

Land Area/ 26368㎡

Construction Area/ 18123㎡

01/02